DMW Merkezimiz; Almanya / Köln'dedir.

MALİ YARDIMLAR

Mali Yardımlar

27üyeli Avrupa Birliği (AB), insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda ortak değerleri paylaşan ülkelerden oluşmaktadır. Gerek bu ülkelerin iç ekonomik ve sosyal gelişmelerine destek olmak gerekse ülkelerarası gelişmişlik düzeyini dengelemek amacıyla hibe ya da kredi şeklindeki çeşitli mali araçlar halinde önemli miktarlarda kaynak harcamaktadır. AB, aynı zaman gerekli gördüğü hallerde üçüncü ülkelere de mali yardımlarda bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra, AB’ye üye olmak için başvuran ve resmi olarak adaylığı tanınmış ülkelere de özel mali destekler verilmektedir. 1999 yılı Helsinki Zirvesinde adaylık statüsü kazanan Türkiye ile birlikte mevcut beş aday (İzlanda,Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Türkiye) ve 1 katılımcı (Hırvatistan) ülke, katılım öncesi yardım adı verilen artırılmış bir mali yardımdan faydalanmaktadır. Ayrıca henüz adaylık statüsü kazanmamış olup Avrupa’da yer alan ve adaylığı çok kısa vadede muhtemel görülen üç potansiyel aday ülke de (Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova) aynı mali yardım kapsamına girmektedir. Söz konusu yardımlar, ülkelere AB üyeliği sürecinde AB müktesebatına uyum ve uygulama yönünde ülke tarafından alınması gereken siyasi, ekonomik, yasal ve idari tedbirler için mali kaynak sunmaktadır.

Türkiye-AB arasındaki mali işbirliği ilişkisi adaylık öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrı süreçte değerlendirilebilir.

Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument For Pre-Accession Assıstance - IPA)

AB, genişlemenin hız kazanması ve bundan dolayı değişen konjonktür çerçevesinde, tüm aday ülkeler için mali yardım mekanizmasında köklü bir değişikliğe gitmiştir. Bu kapsamda Katılım Öncesi Yardım Aracı adı altında yeni bir “yapı” oluşturmuştur. Bu yapı içinde “5 Ana IPA Bileşeni” tespit etmiştir. Bu Ana Bileşenler kapsamında 2014-2020 Döneminde Türkiye’ye 4.5 Milyar Avro Mali Destek sağlanacaktır. Mali Destekler Hibe şeklinde olacaktır. Ancak hibeler % 100 değildir.

  1. Kurumsal Gelişme
  2. Sınır Ötesi İşbirliği
  3. Bölgesel Kalkınma
  4. İnsan Kaynakları
  5. Kırsal Kalkınma

Adaylık sonrası, IPA I -2007-2013 Devreye girmiştir. Bu dönemde 4.2 Milyar Avro Mali Yardım öngörülmüştür.

2014-2020 Döneminde ise 4.5 Milyar Avro AB tarafından Türkiye’ye verilecektir.